Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Informace

29. 1. 2011

 

INFORMACE PRO RODIČE

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Ostrov

                                     Ostrov 76

                                      561 22  Ostrov

 

                  Telefon:  465 323 626 (ZŠ)

               724 356 104 (ZŠ)

               465 323 928 (MŠ a školní jídelna)

                  E-mail:   zs.ostrovuno@seznam.cz

                                http://www.zsostrov.estranky.cz/

 

Zaměstnanci školy: Mgr. Petr Lipenský, ředitel

                                              Simona Kyčmolová (ved.  učitelka)                                    Naděžda Filipková (učitelka MŠ)

                              Věra Špiková (učitelka MŠ) 

                                              Zdeňka Stárková (asistent pedagoga)

                                 Romana Bartáčková, (školnice MŠ)

                                 Marie Kutnarová, (kuchařka)

                                 Zdeňka Špinlerová, účetní, (vedoucí ŠJ)

                                                                                       

Mateřská škola

Typ:                            celodenní

Stanovená kapacita:   40 dětí

Provoz MŠ:                 6:30 – 16:00

Telefon:                      465 323 928

 

Stručný výtah ze školního řádu MŠ

Režim dne

6:30 – 9:15     příchod dětí (do 8:00),volné hry, plnění úkolů výchovně vzdělávacího procesu individuálně, ve skupinách nebo kolektivně

8:15               svačinka

9:15 –  11: 30 pobyt venku

11:45 –12:10  oběd

12:10  hygiena, příprava na odpolední odpočinek (12:15 -  odchod dětí domů)

12:30 - 14:00  odpolední odpočinek

14:00 – 14:30 hygiena, svačina

14:30 –16:00  odpolední zájmová činnost

Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů. Poté se mateřská škola z bezpečnostních důvodů zamyká.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod., a to telefonicky, osobní návštěvou nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na  předepsaném formuláři vedení MŠ.

 Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy (§ 3,vyhl.č.43/2006)

    Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

 

Rodiče mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou MŠ nebo ředitelem školy

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo řediteli školy

- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

Dítě má právo:

- aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu,  

  lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo  

  psychicky zranit)

 - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu,

  právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů,

  pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi

 kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i

 projevovat lásku,...).

 - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji

  identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby  

  respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny  

  své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

Informace o prospívání a chování dítěte: Denně při odchodu (příchodu)  nebo po dohodě   s učitelkou MŠ.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

(Platnost od 1.9. 2018 do 31.8. 2019)

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhl. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. 9. šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14/2005 Sb. § 6, odst.2).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující dávky podpory hmotné nouze, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

 

Platba školného probíhá do 10. dne v měsíci a platí se za uplynulý měsíc. (Při žádosti o osvobození od úplaty je nutné donést doklad o  Rozhodném příjmu rodiny podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ Ostrov

(Výtah z Přílohy Školního řádu MŠ) 

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě.

 

Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše:

a)       24 dětí z běžných tříd

b)       12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

 

Bezpečnost dětí při pobytu venku je vhodné zajistit překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě učitelky s dětmi venku.

 

Ředitel školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nejčastěji osobní asistent, paní uklizečka a paní školnice).

Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.

 

Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to vždy v době od 8:00 do 12 hodin, po vydání obědů opět ve 12:30 hodin  až do 14:30 hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu.

Školní jídelna:

 Výběr stravného: Vždy poslední dva pracovní dny v měsíci na následující měsíc   v kanceláři vedoucí školní jídelny.

                             Ráno:          od  6:30 -   do 8:00

                             Dopoledne: od   11:00 – do 12:00

Odpoledne: od   14:00 – do 15:00

 

Odhlášení obědů: nejpozději do 7:00 ráno

                            (osobně, telefonicky)

 

 • Upozornění: První den nemoci lze vydat oběd domů (viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování), avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb., §122 odst. 2) ……má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

  

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 v ZŠ Ostrov začne  v pondělí     3. září 2018 v 8:00.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek  31. ledna 2019.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek   28. června 2019.
 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí  29. října a úterý 30. října 2018.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu  22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny v okr. Ústí nad Orlicí: 4.  až 10. února  2019.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna (pátek 19. dubna  2019 je státní svátek)
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2019 do 1. září 2019.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne   v pondělí 2.  září 2019.
 •  

   

               V Ostrově 4. července 2018