Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Žádost o přijetí dítěte do MŠ Ostrov

27. 3. 2014

Klikněte na odkaz a zobrazí se Vám žádost.

Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Ostrov.pdf

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VERZE K OKOPÍROVÁNÍ A ÚPRAVĚ V TEXTOVÉM EDITORU.

Vyplněnou žádost lze odevzdat učitelkám MŠ nebo řediteli školy 9. května 2017, kdy proběhne ZÁPIS dětí do mateřské školy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- strana č. 1 -

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu  vzdělávání

 v Mateřské škole  Ostrov

   

 Zákonný zástupce dítěte:

 

- jméno a příjmení: ……………..........................………………….

 

- místo trvalého pobytu: …………………..........................………..

  

žádá o přijetí dítěte 

 

- jméno a příjmení:          ….. ………………………………………...

 

- narozen (-a) dne:           ……………………………………………..

 

- s trvalým pobytem:        ……………………..……………………..

 

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ostrov

ve školním roce 2018 – 2019

 

 

Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání: …………...........................…………….

 

Rodiče dítěte (zákonný zástupce dítěte) se dohodli, že zmocnění k doručování písemností týkajících se práv a právem chráněných zájmů dítěte po dobu jeho předškolního vzdělávání v mateřské škole má pan (paní):   

…………………..................................……………………..

 

 

V ……………………………..         Dne: …………………

 

                                                                                               ........................................................

                                                                               podpis zákonného zástupce dítěte

________________________________________________________________

 

- strana č.2 -

Vyjádření lékaře

 

1. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy.   ……………………………………

 

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti       a)            b)            c)            d)

 

                a) zdravotní

 

                b) tělesné

 

                c) smyslové

 

                d) jiné

 

Jiná závažná sdělení o dítěti: ………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………….

 

Alergie: …………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

 

3. Dítě je řádně očkováno ……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………

 

4. Možnost účasti na akcích školy – plavání, saunování, škola v přírodě

 

 

V …………………………………  dne ……………………………………..

 

                                                                              …………………………………….

                                                                                 Razítko a podpis lékaře

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poučení:                                                                                                                            - O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.             Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Při stejném počtu
bodů rozhoduje datum narození dítěte.  

- Bez ohledu na bodové hodnocení bude v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě před nástupem povinné školní docházky. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

- K předškolnímu vzdělávání se přijímají zpravidla děti od 3 let až do začátku     povinné školní docházky.

- Délka zkušebního pobytu dítěte může být stanovena na 3 měsíce.

- Ředitel školy může po písemném upozornění ukončit docházku dítěte v případě, že:

     a) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

     b) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu

     c) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- V případě nesprávných záznamů lze zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. 

- Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

           

V …………...….…..……… dne ……….………..              

                                                                ………...………………...……….…...…….

                                                                          podpis zákonného zástupce