Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Výroční zpráva 2009/2010

28. 1. 2011

 

V Ostrově 11. října 2010
 
Základní škola a Mateřská škola Ostrov
 
Č.j.: 79/2010/Ř
Sp.z.:2.5/A5
 
Výroční zpráva školy za rok 2009/2010
 
Část I.
Základní charakteristika školy
 
                                   Základní škola a Mateřská škola Ostrov
Zřizovatelem základní školy je Obec Ostrov.
Ředitel:                             Mgr. Petr Lipenský
Vedoucí učitelka MŠ          Věra Špiková  
Vychovatelka ŠD:             Eva Šabatová
Vedoucí školní jídelny:      Zdeňka Špinlerová
Ve škole je první stupeň základní školy s 1. až 4. postupovým ročníkem (dvě třídy) a jedno         oddělení školní družiny, součástí školy je i mateřská škola a školní jídelna.
 
Školní rok
Počet tříd
Celkový počet žáků
Počet žáků na třídu
2009/2010
2+1 ŠD
21
10,5
 
 
Vzdělávací programy:   Základní škola č.j. 16 847/96-2 – 4. ročník
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV):
(1. až 3. ročník)
Výuka cizích jazyků:    Anglický jazyk (3. a 4.ročník)
Zájmové kroužky:        Sportovní kroužek
                                      Výtvarný kroužek „Barvínek“
                                      Kroužek anglického jazyka
                                      Kroužek hry na flétnu
                                  
Individuální integrace: Žádný žák nebyl vzděláván podle individuálního vzdělávacího
plánu.
Základní škola v Ostrově byla zařazena do sítě škol dne 1. ledna 1996.
Plánovaná kapacita školy je 45 žáků a 24 dětí ve školní družině.
Družina má k dispozici samostatnou učebnu, vybavenou pomůckami, využívá prostoru tělocvičny a sportovního hřiště vedle školy. K výuce i zábavě využívají počítače v počítačové učebně.
Škola a počítače: Ve škole máme 1 počítačovou učebnu se čtyřmi počítači. Další
počítače jsou umístěny ve II. třídě. Při vybavování školy zařízením informační technologie je postupováno v souladu se zpracovaným ICT plánem školy. Výpočetní technika v počítačové učebně i ve II. třídě je  využívána při výuce předmětů a je též přístupna žákům (i  učitelům) po celý den.
 
Školní úrazovost: Ve školním roce 2009/201O jsme zaznamenali 8 úrazů, z toho  1 úraz byl považován za úraz registrovaný. Uvedený úraz byl pojišťovnou odškodněn.
 
Podpora zdravého stravování: Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.
 
Školská rada při ZŠ Ostrov:V uplynulém školním roce se školská rada sešla na 2 jednáních.
 
Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání
 
 
Prospěch žáků ve škole: (I. pololetí)
 
ročník
počet žáků
Prospělo/ z toho s vyznamenáním
neprospělo
1.
6
6/6
0
2.
7
7/6
0
3.
4
4/3
0
4.
4
4/2
0
 
a)      Snížený stupeň chování:
 
stupeň chování
tento školní rok
minulý školní rok
2
0
0
3
0
0
 
b)      Celkový počet neomluvených hodin:
 
tento školní rok
minulý školní rok
0
0
 
Prospěch žáků ve škole: (II. pololetí)
 
ročník
počet žáků
Prospělo/ z toho s vyznamenáním
neprospělo
1.
6
6/6
0
2.
7
7/5
0
3.
4
4/3
0
4.
4
3/1
1
 
a)      Snížený stupeň chování:
 
stupeň chování
tento školní rok
minulý školní rok
2
0
0
3
0
0
 
b)      Celkový počet neomluvených hodin:
 
tento školní rok
minulý školní rok
0
0
 
 
Škola postupovala podle učebního plánu Základní škola č.j. 16 847/96-2,  a podle vlastního Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání s názvem „Pro život se učíme.
 
K zápisu do prvního ročníku základní školy konaného dne 29. ledna 2010 přišlo 6 dětí.  
4 zapsané děti zahájili 1. září povinnou školní docházku ve školním roce
2010/2011. Dvěma dětem byl udělen odklad školní docházky o 1 rok na základě písemné žádosti zákonných zástupců.
 
Zvláštní pozornost jsme věnovali žákům, kteří navštěvují PPP Ústí nad Orlicí (výukové a výchovné problémy).
 
Část III.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a jiných inspekcí
 
a)      Česká školní inspekce vykonala ve dnech 10. – 12. 11. 2009 inspekční činnost na naši školu. Následná inspekce za účelem kontroly odstranění nedostatků proběhla  17. 6. 2010. Kontrolované oblasti při následné inspekci byly shledány již bez závad.
 
b)      23. listopadu 2009 proběhlo hygienické šetření pracovníky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v budově MŠ a školní jídelně. Výsledek kontroly: (viz. Protokoly o kontrolním zjištění.). Závažné nedostatky nebyly zjištěny, drobné závady byly odstraněny ihned.
c)      10. května 2010  byla provedena v  budovách škol pravidelná prověrka BOZP bezpečnostním technikem.
 
Část IV.
Údaje o pracovnících školy
a) Pedagogický sbor:
2 pracovníci splňují stanovená kriteria vzdělání i aprobovanosti pro první stupeň základní školy a 1 pro školní družinu. 1 pracovnice je bez požadované kvalifikace. (Chybějící odborná způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu; pracuje na částečný úvazek jako vychovatelka ve ŠD a učitelka na 1. stupni).  
 
b) Ostatní pracovníci:
Na škole dále pracuje školnice, ekonomka a hospodářka školy s částečným úvazkem vedoucí školní jídelny. 
 
Část V.
Další údaje o škole
 
·        Jsme zapojeni do programů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“, pro žáky je realizován pitný režim,. Do výuky prvouky a přírodovědy je zařazen projekt „Zdravé zuby“, žáci 3. a 4. ročníku jsou seznamováni s problematikou nebezpečí návykových látek. Žáci odebírají beletrii z Klubu mladého čtenáře , Nakladatelství Fragment, aj..
·        Mimoškolní aktivity pro žáky připravovali pedagogičtí pracovníci. Děti navštěvují ZUŠ J. Pravečka (hra na zobcovou flétnu, LDO) a zájmové kroužky při DDM v Lanškrouně.
·        Škola se účastnila atletických závodů v Rudolticích, výtvarných soutěží ap.
Naše základní škola úzce spolupracuje s mateřskou školou – organizují se vzájemné návštěvy našich prvňáčků a předškoláků.
·        Několik našich žáků uspělo v různých závodech a soutěžích. (Třešňovecká básnička, Atletické závody v Rudolticích,)
·        Žáci základní školy a děti z mateřské školy připravili program na vítání nových občánků obce, které se koná na Obecním úřadě v Ostrově.
·        Žáci společně s učiteli připravili několik vystoupení pro veřejnost:
                
-         „Podzimní koncert“ (společně se souborem Lanškrounští pištci)
-         „Zdobení perníčků“ (ukázky zdobení perníků – akce pro veřejnost)
-         „Velikonoční dílna“ (ukázky zdobení kraslic a lidové rukodělné tvorby – akce pro veřejnost v MŠ)
-         „Rozloučení se školním rokem“.
 
·        Pedagogičtí pracovníci se dle finančních možností účastní kurzů a seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaného vzdělávacím CCV Pardubice, s pobočkou v Ústí nad Orlicí a Služba škole Mladá Boleslav. Ke vzdělávání slouží i odborná periodika a Učitelské noviny a časopis Komenský, odebírané školou.
·        Pravidelně spolupracujeme s metodickým sdružením málotřídních škol, které vede paní ředitelka  ZŠ a MŠ v Horním Třešňovci.
·        V dubnu 2010 proběhlo metodické setkání učitelů ZŠ Ostrov a učitelů I. Stupně ZŠ A. Jiráska Lanškroun.
·        Od 1. ledna 2009 provozuje škola doplňkovou činnost (hostinská činnost) – prodej stravy cizím strávníkům připravené ve vývařovně v  budově MŠ.
·        Základní škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ. Jedná se odlouhodobý školní  program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.
Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.
·        Od září 2009 je škola zapojena do soutěže s názvem „Ukliďme si svět!“. Hlavním úkolem je sběr vyřazených elektrospotřebičů. Ve spolupráci s obecním úřadem při příležitosti Dne Země byla v obci uspořádána sběrová akce, kdy obyvatelé obce mohli zdarma odevzdat nepotřebný elektroodpad. Celkové množství odevzdaného odpadu vyneslo škole přední umístění, zajímavé odměny a finanční podporu pro školu.
·        Základní škola a Mateřská škola Ostrov se opět zapojila do soutěže Zelený Pardousek 2010, pořádané Pardubickým krajem a Krajským koordinátorem ekologické výchovy Ekocentrem PALETA.
 
Část VI.
 Kulturní a vzdělávací akce školy
 
Pedagogičtí pracovníci sami připravili několik akcí (atletické závody, besídky, jízda zručnosti, pálení čarodějnic, Den Země, vítání občánků, Den naruby, Pasování prvňáků na čtenáře, Noc s knihou, Rozloučení se školním rokem,). Absolvovali jsme besedu se členy Policie ČR, o.od. Lanškroun, zúčastnili jsme se exkurze v sídle HZS Pk v Ústí nad Orlicí s  názornou ukázkou techniky. O některých akcích je veřejnost informována ve zpravodaji „Lanškrounsko“ a jeho webových stránkách.
 
Část VII.
Zhodnocení a závěr
 
Hlavním cílem v letošním školním roce byla příprava školního vzdělávacího programu základního vzdělávání (ŠVP). Podle vlastního ŠVP probíhala výuka v 1. až 3.  ročníku. Ve 4. ročníku se podle vlastního ŠVP začne vyučovat ve školním roce 2010/2011.
 
 I nadále je našim hlavním cílem zvyšování úrovně vzdělávacího procesu. Věnujeme se žákům, kteří přecházejí do 5. ročníků lanškrounských ZŠ.
 
Část VIII.
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
 
Výroční zpráva o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb.,
v Základní škole a Mateřské škole Ostrov
za kalendářní rok 2009
 
 
Počet podaných žádostí:
0
Počet podaných odvolání:
0
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:
0
 
 
Část IX.
Zpráva o hospodaření  Základní školy a Mateřské školy Ostrov
za rok 2009
 
(viz Přílohy č. 1 a č. 2)
 
 
V Ostrově 11. října 2010                                                        ……………………………..
 
Mateřská škola Ostrov
 
Charakteristika školy
 
Mateřská škola Ostrov je vesnická dvoutřídní škola, její kapacita je 40 dětí.
V tomto školním roce probíhala výuka ve dvou třídách.
Škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání od r. 2004.
 
Počet dětí
Z toho dojíždějící
Průměrný počet dětí na třídu
Průměrný počet dětí na učitele
Průměrná docházka dětí v %
Počet integrovaných dětí
34
0
17
11
75
0
 
Při mateřské škole nepracuje sdružení rodičů.
 
Objekt mateřské školy:
 
Mateřská škola sídlí v nové budově dokončené v roce 2008. Součástí budovy je i stravovací zařízení s kapacitou 250 jídel. Ve ŠJ se stravují i žáci základní školy. Plný provoz byl zahájen 25. srpna 2008.
Škola nemá vlastní tělocvičnu.
 
Údaje o výsledcích provedené ČŠI: V tomto školním roce byla provedena kontrola ČŠI, (10. – 12. 11. 2009 a následná inspekce 17. 6. 2010) . Kontrolované oblasti následné kontroly byly shledány bez závad.
.
Další kontroly: 10. května 2010 – prověrka BOZP bezpečnostním technikem.
23. listopadu 2009 – kontrola pracovníky KHS Pk, pob. Ústí nad Orlicí
V obou budovách škol proběhly kontroly a revize dle stanovených lhůt (revize PHP, výtahu, požárních uzávěr, el. zařízení, komínů, množství CO2, TV nářadí, zabezpečovacího zařízení budovy,)
 
Mimoškolní aktivity: dálkový pochod, výlet (ZOO Olomouc), návštěva ZŠ, účast na divadelních a filmových přestaveních (Lanškroun)
 
Škola sama organizovala tyto akce: plavecký výcvik, besídka pro maminky, návštěva Mikuláše, Velikonoční dílna, výroba velikonočních a vánočních přání pro místní organizace (obecní úřad, KONZUM, ZŠ, Česká pošta, Vánoční besídka, Velikonoční dílna, Sněhulákový karneval, Vítání občánků.)
 Děti z MŠ se zúčastnili společně se žáky ZŠ akce nazvané „Týden splněných přání“, který spočíval v tom, že byl sestaven jídelní lístek na období jednoho týdne výhradně na základě dotazníkového šetření mezi dětmi, žáky i zaměstnanci školy.
 
 
Pracovníci v mateřské škole:
 
Celkový počet zaměstnanců
Z toho přepočtený počet pedagogických pracovníků
Z toho nekvalifik.
Praxe kratší než pět let
Přepočtený počet provozních zaměstnanců
Z toho vyučených v oboru
Další vzdělávaní pedagogických pracovníků
6
3
1
0
2,52
1
2
 
Jedna učitelka MŠ je bez požadované kvalifikace. (Chybějící odborná způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu)
 
 
Odklad školní docházky:
Žádné dítě nedostalo odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti.
 
K 30. 9. 2010 přijato do MŠ 4O dětí, z toho žádné dítě nemá omezenou docházkou.
Dvěma dětem byl udělen odklad školní docházky o 1 rok na základě žádosti zákonných zástupců.
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář