Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Výroční zpráva 2010/2011

30. 1. 2012

 

 

Základní škola a Mateřská škola Ostrov 


Č.j.: 74/2011/Ř

Sp.z.: 2.5/A5

E-mail: zs.ostrovuno@seznam.cz

http://zsostrov.estranky.cz/

 

Výroční zpráva školy za rok 2010/2011

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

                                    Základní škola a Mateřská škola Ostrov

   Zřizovatelem základní školy je Obec Ostrov.

   Ředitel:                               Mgr. Petr Lipenský

    Vedoucí učitelka MŠ         Věra Špiková  

    Vychovatelka ŠD:              Eva Šabatová

    Vedoucí školní jídelny:      Zdeňka Špinlerová

    Ve škole je první stupeň základní školy s 1. až 4. postupovým ročníkem (dvě třídy) a jedno         

    oddělení školní družiny, součástí školy je i mateřská škola a školní jídelna.

 

Školní rok

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

2010/2011

2+1 ŠD

22

11

 

Škole byla  tento školní rok udělena výjimka zřizovatele  (nižší průměrný počet žáků na třídu, než stanoví vyhláška MŠMT).

 

Vzdělávací programy:            Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV):

 

 Výuka cizích jazyků:             Anglický jazyk (3. a 4.ročník)

 Zájmové kroužky:                 Sportovní kroužek

                                               Výtvarný kroužek „Barvínek“

                                               Kroužek anglického jazyka

                                               Kroužek hry na flétnu

                                  

 Individuální integrace:          Žádný žák nebyl vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu.

 Základní škola v Ostrově byla zařazena do sítě škol dne 1. ledna 1996.

 Plánovaná kapacita školy je 45 žáků a 24 dětí ve školní družině.

 Družina má k dispozici samostatnou učebnu, vybavenou pomůckami, využívá prostoru tělocvičny a sportovního hřiště vedle školy. K výuce i zábavě využívají počítače v počítačové  učebně.

Škola a počítače:                   

Ve škole máme 1 počítačovou učebnu se čtyřmi počítači. Další počítače jsou umístěny ve II. třídě. Při vybavování školy zařízením informační technologie je postupováno v souladu se zpracovaným ICT plánem školy. Výpočetní technika v počítačové učebně i ve II. třídě je  využívána při výuce předmětů a je též přístupna žákům (i  učitelům) po celý den.

 Školní úrazovost:                    Ve školním roce 2010/2011 jsme zaznamenali 7 úrazů, z toho   žádný  úraz nebyl považován za úraz registrovaný.

 Podpora zdravého stravování: Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.

  Školská rada při ZŠ Ostrov: V uplynulém školním roce se školská rada sešla na 2 jednáních.

 

 

Část II.

Výsledky výchovy a vzdělání

 

  1. Prospěch žáků ve škole: (I. pololetí)

 

ročník

počet žáků

Prospělo/ z toho  s vyznamenáním

neprospělo

1.

4

4/4

0

2.

6

6/5

0

3.

7

7/5

0

4.

5

5/3

0

 

a)      Snížený stupeň chování:

 

stupeň chování

tento školní rok

minulý školní rok

2

0

0

3

0

0

 

b)      Celkový počet neomluvených hodin:

 

tento školní rok

minulý školní rok

0

0

  

  1. Prospěch žáků ve škole: (II. pololetí)

 

ročník

počet žáků

Prospělo/ z toho  s vyznamenáním

neprospělo

1.

4

4/4

0

2.

6

6/5

0

3.

7

7/5

0

4.

5

4/2

1

 

a)      Snížený stupeň chování:

 

stupeň chování

tento školní rok

minulý školní rok

2

0

0

3

0

0

 

b)      Celkový počet neomluvených hodin:

 

tento školní rok

minulý školní rok

0

0

 

 

Škola postupovala podle učebního plánu Základní škola č.j. 16 847/96-2,  a podle vlastního  Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání s názvem „Pro život se učíme.

 

     K zápisu do prvního ročníku základní školy konaného dne 27. ledna 2011 se dostavilo  

     9 dětí.  

     7 zapsaných dětí zahájilo 1. září povinnou školní docházku ve školním roce

     2011/2012. Jednomu dítěti byl udělen odklad školní docházky o 1 rok na základě písemné      

     žádosti zákonných zástupců.

 

Zvláštní pozornost jsme věnovali žákům, kteří navštěvují PPP Ústí nad Orlicí (výukové a výchovné problémy).

 

Část III.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a jiných inspekcí

 

a)      V tomto školním roce neproběhlo šetření ČŠI.

 

b)     23. listopadu 2010 proběhlo hygienické šetření pracovníky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v budově MŠ a školní jídelně. Výsledek kontroly: (viz. Protokoly o kontrolním zjištění.). Závažné nedostatky nebyly zjištěny, drobné závady byly odstraněny ihned.

c)      10. května 2011  byla provedena v  budovách škol pravidelná prověrka BOZP bezpečnostním technikem.

  
 

Část IV.

Údaje o pracovnících školy

a) Pedagogický sbor:

  2 pracovníci splňují stanovená kriteria vzdělání i aprobovanosti pro první stupeň základní školy a 1 pro školní družinu. 1 pracovnice je bez požadované kvalifikace. (Chybějící odborná způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu; pracuje na částečný úvazek jako vychovatelka ve ŠD a učitelka  na 1. stupni). 

 

b) Ostatní pracovníci:

Na škole dále pracuje školnice, ekonomka a hospodářka školy s částečným úvazkem vedoucí školní jídelny.    

 

Část V.

Další údaje o škole 

·         Jsme zapojeni do programů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“, pro žáky je realizován pitný režim,. Do výuky prvouky a přírodovědy je zařazen projekt „Zdravé zuby“, žáci 3. a 4. ročníku jsou seznamováni s problematikou nebezpečí návykových látek. Žáci odebírají beletrii z  Klubu mladého čtenáře , Nakladatelství Fragment, aj..

·         Mimoškolní aktivity pro žáky připravovali pedagogičtí pracovníci. Děti navštěvují ZUŠ J. Pravečka (hra na zobcovou flétnu, LDO) a zájmové kroužky při DDM v Lanškrouně.

·         Škola se účastnila atletických závodů v Rudolticích, výtvarných soutěží ap.

Naše základní škola úzce spolupracuje s mateřskou školou – organizují se vzájemné návštěvy našich prvňáčků a předškoláků.

·         Několik našich žáků uspělo v různých závodech a soutěžích. (Třešňovecká básnička, Atletické závody v Rudolticích,)

·         Žáci základní školy a děti z mateřské školy připravili program na vítání nových občánků obce, které se koná na Obecním úřadě v Ostrově.

·         Žáci společně s učiteli připravili několik vystoupení pro veřejnost:

 

-          „Štrůdlování“ (výroba jablečných pokrmů, výstavka, hudební vysoupení)

-          „Adventní koncert“ (společně se sborem Alou Vivat z Ústí nad Orlicí)

-           „Velikonoční dílna“ (ukázky zdobení kraslic a lidové rukodělné tvorby – akce pro veřejnost)

-          „Rozloučení se školním rokem“.

 

·         Pedagogičtí pracovníci se dle finančních možností účastní kurzů a seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaného vzdělávacím CCV Pardubice, s pobočkou v Ústí nad. Ke vzdělávání slouží i odborná periodika a Učitelské noviny a časopis Komenský, Moderní vyučování, odebírané školou.

·         Pro užší spolupráci s mateřskou školou učitelky připravily během roku několik společných aktivit (Drakiáda, Čertovská školička, Barevný týden, Škola nanečisto (určeno předškolákům), Pirátské dopoledne).

·         Žáci se opět účastnili pobytově-vzdělávací akce v Ekocentru PALETA Pardubice, v pobočce Oucmanice.

·         Pravidelně spolupracujeme s metodickým sdružením málotřídních škol, které vede paní ředitelka  ZŠ a MŠ v Horním Třešňovci.

·         V listpadu 2010 proběhlo metodické setkání učitelů ZŠ Ostrov a učitelů I. stupně ZŠ A. Jiráska Lanškroun.

·         Od 1. ledna 2009 provozuje škola doplňkovou činnost (hostinská činnost) – prodej stravy cizím strávníkům  připravené ve vývařovně v  budově MŠ.

 

·         Základní škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ. Jedná se o dlouhodobý školní  program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

·         Od září  2009 je škola zapojena do soutěže s názvem „Ukliďme si svět!“. Hlavním úkolem je sběr vyřazených elektrospotřebičů. Ve spolupráci s obecním úřadem při příležitosti Dne Země byla v obci uspořádána sběrová akce, kdy obyvatelé obce mohli zdarma odevzdat nepotřebný elektroodpad. Celkové množství odevzdaného odpadu vyneslo škole přední umístění, zajímavé odměny a finanční podporu pro školu.

·         Ve škole proběhly besedy se členy Police ČR, Hasičského záchranného sboru Pk., pob. Lanškroun, s praktickými ukázkami jejich činnosti.

 

Část VI.

 Kulturní a vzdělávací akce školy

 

Pedagogičtí pracovníci sami připravili několik akcí (atletické závody, besídky, jízda zručnosti, pálení čarodějnic, Den Země, vítání občánků,  Den naruby, Pasování prvňáků na čtenáře, Noc s knihou, Rozloučení se školním rokem,). Absolvovali jsme besedu se členy Policie ČR, o.od. Lanškroun, zúčastnili jsme se exkurze v sídle HZS Pk v Ústí nad Orlicí s  názornou ukázkou techniky. O některých akcích je veřejnost informována ve zpravodaji „Lanškrounsko“ a jeho webových stránkách.

  

Část VII.

Zhodnocení a závěr

 Hlavním cílem v letošním školním roce byla příprava školního vzdělávacího programu základního vzdělávání (ŠVP). Podle vlastního ŠVP  probíhala výuka v 1. až 4.  ročníku.

  I nadále je našim hlavním cílem zvyšování úrovně vzdělávacího procesu. Věnujeme se žákům, kteří přecházejí do 5. ročníků lanškrounských ZŠ.

  

Část VIII.

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle

zákona č. 106/1999 Sb.,

v Základní škole a Mateřské škole Ostrov

za kalendářní rok 2010

 

 

 

Počet podaných žádostí:

0

Počet podaných odvolání:

0

Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:

0

 

 

 


 

 

 

Část IX.

Zpráva o hospodaření  Základní školy a Mateřské školy Ostrov

za rok 2010

 

(viz Přílohy č. 1 a č. 2)

 


Mateřská škola Ostrov

Charakteristika školy

 

Mateřská škola Ostrov je vesnická dvoutřídní škola, její kapacita je 40 dětí.

V tomto školním roce probíhala výuka ve dvou třídách.

Škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání od r. 2004.

 

Počet dětí

Z toho dojíždějící

Průměrný počet dětí na třídu

Průměrný počet dětí na učitele

Průměrná docházka dětí v %

Počet integrovaných dětí

40

0

20

13

78,5

0

 

Při mateřské škole nepracuje sdružení rodičů.

 

Objekt mateřské školy:

 

Mateřská škola sídlí v nové budově dokončené v roce 2008. Součástí budovy je i stravovací zařízení s kapacitou 250 jídel. Ve ŠJ se stravují i žáci základní školy. Plný provoz byl zahájen  25. srpna 2008.

Škola nemá vlastní tělocvičnu.

 

Údaje o výsledcích provedené ČŠI: V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI,

 

Další kontroly: 12. května 2011 – prověrka BOZP bezpečnostním technikem.

 listopad 2010 – kontrola pracovníky KHS Pk, pob. Ústí nad Orlicí

V obou budovách škol proběhly kontroly a revize dle stanovených lhůt (revize PHP, výtahu, požárních uzávěr, el. zařízení, komínů, množství CO2, TV nářadí, zabezpečovacího zařízení budovy,)

 

Mimoškolní aktivity: dálkový pochod, výlet (ZOO Olomouc), návštěva ZŠ, účast na divadelních  a filmových přestaveních (Lanškroun)

 

Škola sama organizovala tyto akce: Drakiáda, Štrůdlování, plavecký výcvik, besídka pro maminky, Čertí školička a návštěva Mikuláše, Velikonoční dílna, Karneval, Vítání občánků, Výlet – Dinopark Vyškov, Pirátské dopoledne.)

 Děti z MŠ se zúčastnili společně se žáky ZŠ akce nazvané „Týden splněných přání“, který spočíval v tom, že byl sestaven jídelní lístek na období jednoho týdne výhradně na základě dotazníkového šetření mezi dětmi, žáky i zaměstnanci školy. 

Pracovníci v mateřské škole:

 

Celkový počet zaměstnanců

Z toho přepočtený počet pedagogických pracovníků

Z toho nekvalifik.

Praxe kratší než pět let

Přepočtený počet provozních zaměstnanců

Z toho vyučených v oboru

Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

6

3

0

0

2,63

1

3

 

Jedna učitelka MŠ je bez požadované kvalifikace. (Chybějící odborná způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu)

 

 

Odklad školní docházky:

Žádné dítě nedostalo odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti.

 

K 30. 9. 2011 přijato do MŠ 4O dětí, z toho 1dítě má omezenou docházkou.

Jednomu dítěti byl udělen odklad školní docházky o 1 rok na základě žádosti zákonných zástupců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostrově 11. října 2011                                                      ……………………………..