Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Výroční zpráva 2011/2012

30. 10. 2012

 

 

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

 

Č.j.: 86/2012

Sp.z.: 1.5/A10

E-mail: zs.ostrovuno@seznam.cz

http://zsostrov.estranky.cz/

 

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

                                    Základní škola a Mateřská škola Ostrov

   Zřizovatelem základní školy je Obec Ostrov.

   Ředitel:                               Mgr. Petr Lipenský

    Vedoucí učitelka MŠ         Věra Špiková  

    Vychovatelka ŠD:              Eva Klímová

    Vedoucí školní jídelny:      Zdeňka Špinlerová

    Ve škole je první stupeň základní školy s 1. až 4. postupovým ročníkem (dvě třídy) a jedno         

    oddělení školní družiny, součástí školy je i mateřská škola a školní jídelna.

 

Školní rok

Počet tříd

Celkový počet žáků

Počet žáků na třídu

2011/2012

2+1 ŠD

24

12

 

 

Vzdělávací programy:            Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV):

 

 Výuka cizích jazyků:             Anglický jazyk (3. a 4. ročník)

 Zájmové kroužky:                 Sportovní kroužek

                                               Výtvarný kroužek „Barvínek“

                                               Kroužek anglického jazyka

                                                                                 

 Individuální integrace:          Žádný žák nebyl vzděláván podle individuálního vzdělávacího

plánu.

 Základní škola v Ostrově byla zařazena do sítě škol dne 1. ledna 1996.

 Plánovaná kapacita školy je 45 žáků a 24 dětí ve školní družině.

 

Družina má k dispozici samostatnou učebnu, vybavenou pomůckami, využívá prostoru tělocvičny a sportovního hřiště vedle školy. K výuce i zábavě využívají počítače v počítačové  učebně.

Škola a počítače:                    Ve škole máme 1 počítačovou učebnu se čtyřmi počítači. Další

počítače jsou umístěny ve II. třídě. Při vybavování školy zařízením informační technologie je postupováno v souladu se zpracovaným ICT plánem školy. Výpočetní technika v počítačové učebně i ve II. třídě je  využívána při výuce předmětů a je též přístupna žákům (i  učitelům) po celý den.

 

Školní úrazovost:                    Ve školním roce 2011/2012 jsme zaznamenali 2 úrazy, z toho   žádny1 úraz nebyl považován za úraz registrovaný.

 

Podpora zdravého stravování: Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce do          

                                                škol“.

 

 Školská rada při ZŠ Ostrov: V uplynulém školním roce se školská rada sešla na 2 jednáních.

 

Část II.

Výsledky výchovy a vzdělání 

  1. Prospěch žáků ve škole: (I. pololetí)

 

ročník

počet žáků

Prospělo/z toho  s vyznamenáním

neprospělo

1.

7

7/7

0

2.

4

4/4

0

3.

6

6/5

0

4.

7

7/5

0

 

a)      Snížený stupeň chování:

 

stupeň chování

tento školní rok

minulý školní rok

2

0

0

3

0

0

 

b)      Celkový počet neomluvených hodin:

 

tento školní rok

minulý školní rok

0

0

 

 

  1. Prospěch žáků ve škole: (II. pololetí)

 

ročník

počet žáků

Prospělo/z toho  s vyznamenáním

neprospělo

1.

7

7/7

0

2.

4

4/4

0

3.

6

6/3

0

4.

7

6/5

1

 

a)      Snížený stupeň chování:

 

stupeň chování

tento školní rok

minulý školní rok

2

0

0

3

0

0

 

b)      Celkový počet neomluvených hodin:

 

tento školní rok

minulý školní rok

0

0

 

 

Škola postupovala podle vlastního  Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání s názvem „Pro život se učíme“.

 

     K zápisu do prvního ročníku základní školy konaného dne 26. ledna 2012 se dostavilo  

     9 dětí. 1 dítě bylo zapsáno k plnění školní docházky v 1. Ročníku ve školním roce

     2012/2013 na žádost zákonného zástupce ze dne 28.6. 2012. Celkem 10 zapsaných    

    dětí zahájilo 1. září povinnou školní docházku ve školním roce 2012/2013. Jednomu dítěti

     byl udělen odklad školní docházky o 1 rok na základě písemné žádosti zákonných

     zástupců.

 

Zvláštní pozornost jsme věnovali žákům, kteří navštěvují PPP Ústí nad Orlicí (výukové a výchovné problémy).

 

Část III.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a jiných inspekcí

 

a)      V tomto školním roce neproběhlo šetření ČŠI.

 

b)     V listopadu 2011 proběhlo hygienické šetření pracovníky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje v budově MŠ a školní jídelně. Výsledek kontroly: (viz. Protokoly o kontrolním zjištění.). Závažné nedostatky nebyly zjištěny, drobné závady byly odstraněny ihned.

c)      16. května 2012  byla provedena v  budovách škol pravidelná prověrka BOZP bezpečnostním technikem.

  

Část IV.

Údaje o pracovnících školy

a) Pedagogický sbor:

  2 pracovníci splňují stanovená kriteria vzdělání i aprobovanosti pro první stupeň základní školy a 1 pro školní družinu. 1 pracovnice je bez požadované kvalifikace. (Chybějící odborná způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu; pracuje na částečný úvazek jako vychovatelka ve ŠD a učitelka  na 1. stupni). 

 

b) Ostatní pracovníci:

Na škole dále pracuje školnice, ekonomka a hospodářka školy s částečným úvazkem vedoucí školní jídelny.    

 

Část V.

Další údaje o škole

 

·         Jsme zapojeni do programů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“, pro žáky je realizován pitný režim. Do výuky prvouky a přírodovědy je zařazen projekt „Zdravé zuby“, žáci 3. a 4. ročníku jsou seznamováni s problematikou nebezpečí návykových látek. Žáci odebírají beletrii z  Klubu mladého čtenáře , Nakladatelství Fragment, aj..

·         Mimoškolní aktivity pro žáky připravovali pedagogičtí pracovníci. Děti navštěvují ZUŠ J. Pravečka (hra na zobcovou flétnu, kytaru, bicí nástroje, LDO) a zájmové kroužky při DDM v Lanškrouně.

·         Škola se účastnila atletických závodů v Rudolticích, výtvarných soutěží ap.

Naše základní škola úzce spolupracuje s mateřskou školou – organizují se vzájemné návštěvy našich prvňáčků a předškoláků.

·         Několik našich žáků uspělo v různých závodech a soutěžích. (Třešňovecká básnička, Atletické závody v Rudolticích,)

·         Žáci základní školy a děti z mateřské školy připravili program na vítání nových občánků obce, které se koná na Obecním úřadě v Ostrově.

·         Žáci společně s učiteli připravili několik projektů pro veřejnost:

 

-          „Bramboriáda“ (výroba bramborových pokrmů a dekoračních výrobků, výstavka)

-          Rozsvícení vánočního stromku (hudební vystoupení)

-           „Velikonoční dílna“ (ukázky zdobení kraslic a lidové rukodělné tvorby

-          „Rozloučení se školním rokem“.

 

·         Pedagogičtí pracovníci se dle finančních možností účastní kurzů a seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaného vzdělávacím CCV Pardubice, s pobočkou v Ústí nad Orlicí. Ke vzdělávání slouží i odborná periodika a Učitelské noviny a časopis Komenský, Moderní vyučování, odebírané školou.

·         Pro užší spolupráci s mateřskou školou učitelky připravily během roku několik společných aktivit (Drakiáda, Čertovská školička, Barevný týden, Škola nanečisto - určeno předškolákům).

·         Pravidelně spolupracujeme s metodickým sdružením málotřídních škol, které vede paní ředitelka   ZŠ a MŠ v Horním Třešňovci.

·         V listopadu 2011 proběhlo metodické setkání učitelů ZŠ Ostrov a učitelů I. stupně ZŠ A. Jiráska Lanškroun, a konzultace s ředitelem ZŠ B. Smetany, Lanškroun.

·         Od 1. ledna 2009 provozuje škola doplňkovou činnost (hostinská činnost) – prodej stravy cizím strávníkům,  připravené ve vývařovně v  budově MŠ.

 

·         Základní škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ. Jedná se o dlouhodobý školní  program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

·         Od září 2009 je škola zapojena do soutěže s názvem „Ukliďme si svět!“. Hlavním úkolem je sběr vyřazených elektrospotřebičů. Ve spolupráci s obecním úřadem při příležitosti Dne Země byla v obci uspořádána sběrová akce, kdy obyvatelé obce mohli zdarma odevzdat nepotřebný elektroodpad. Celkové množství odevzdaného odpadu vyneslo škole přední umístění, zajímavé odměny a finanční podporu pro školu.

·         Ve škole proběhly besedy s tiskovou mluvčí  Police ČR ood. Ústí nad Orlicí, Hasičského záchranného sboru Pk., pob. Lanškroun, s praktickými ukázkami jejich činnosti.

 

Část VI.

 Kulturní a vzdělávací akce školy

 

Pedagogičtí pracovníci sami připravili několik akcí (atletické závody, besídky, jízda zručnosti, pálení čarodějnic, Den Země, vítání občánků,  Pasování prvňáků na čtenáře, Rozloučení se školním rokem).

 

 

Část VII.

Zhodnocení a závěr

 

Hlavním cílem v letošním školním roce byla příprava školního vzdělávacího programu základního vzdělávání (ŠVP). Podle vlastního ŠVP  probíhala výuka v 1. až 4.  ročníku.

  I nadále je našim hlavním cílem zvyšování úrovně vzdělávacího procesu. Věnujeme se žákům, kteří přecházejí do 5. ročníků lanškrounských ZŠ.

 

 

Část VIII.

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle

zákona č. 106/1999 Sb.,

v Základní škole a Mateřské škole Ostrov

za kalendářní rok 2011

očet podaných žádostí:

0

Počet podaných odvolání:

0

Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:

0

 

 

 

 

 

Část IX.

Zpráva o hospodaření  Základní školy a Mateřské školy Ostrov

za rok 2011

 

(viz Přílohy č. 1 a č. 2)

 

 

 

 


Mateřská škola Ostrov

 

Charakteristika školy

 

Mateřská škola Ostrov je vesnická dvoutřídní škola, její kapacita je 40 dětí.

V tomto školním roce probíhala výuka ve dvou třídách.

Škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání od r. 2004.

 

Počet dětí

Z toho dojíždějící

Průměrný počet dětí na třídu

Průměrný počet dětí na učitele

Průměrná docházka dětí v %

Počet integrovaných dětí

40

0

20

13

81,4

0

 

Při mateřské škole nepracuje sdružení rodičů.

 

Objekt mateřské školy:

 

Mateřská škola sídlí v nové budově dokončené v roce 2008. Součástí budovy je i stravovací zařízení s kapacitou 250 jídel. Ve ŠJ se stravují i žáci základní školy. Plný provoz byl zahájen  25. srpna 2008.

Škola nemá vlastní tělocvičnu.

 

Údaje o výsledcích provedené ČŠI: V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI,

 

Další kontroly: 15. května 2012 – prověrka BOZP bezpečnostním technikem.

 listopad 2011 – kontrola pracovníky KHS Pk, pob. Ústí nad Orlicí

V obou budovách škol proběhly kontroly a revize dle stanovených lhůt (revize PHP, výtahu, požárních uzávěr, el. zařízení, komínů, množství CO2, TV nářadí, zabezpečovacího zařízení budovy,)

 

Mimoškolní aktivity: dálkový pochod, výlet (Radvanice u Turnova), návštěva v ZŠ, účast na divadelních  a filmových přestaveních (Lanškroun)

 

Škola sama organizovala tyto akce: Drakiáda, plavecký výcvik, besídka pro maminky, Čertí školička a návštěva Mikuláše, Velikonoční dílna, Karneval, Vítání občánků, Zimní olympiáda,

Děti z MŠ se zúčastnili společně se žáky ZŠ akce nazvané „Týden splněných přání“, který spočíval v tom, že byl sestaven jídelní lístek na období jednoho týdne výhradně na základě dotazníkového šetření mezi dětmi, žáky i zaměstnanci školy.

 

Pracovníci v mateřské škole:

 

Celkový počet zaměstnanců

Z toho přepočtený počet pedagogických pracovníků

Z toho nekvalifik.

Praxe kratší než pět let

Přepočtený počet provozních zaměstnanců

Z toho vyučených v oboru

Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

6

3

0

0

2,63

1

3

 

 

 

Odklad školní docházky:

Žádný zákonný zástupce dítěte nepožádal o odklad povinné školní docházky.

 

K 30. 9. 2012 přijato do MŠ 4O dětí, z toho 2 děti s omezenou docházkou.

 

  

V Ostrově 10. října 2012                                                      ……………………………..