Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

9. 7. 2016

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva školy 
za školní rok 2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostrově 13. října 2014

 

 

 

 

Č.j.: 64/2014

Sp.z.: 2.6/A10

 

 

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

adresa školy

Ostrov 76, 561 22  Ostrov

právní forma

příspěvková organizace

IČO

75015277

IZO

102642290

identifikátor školy

600104294

vedení školy

ředitel: Mgr. Petr Lipenský

Vedoucí učitelka MŠ: Simona Kyčmolová

Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Špinlerová

kontakt

tel.:465 323 626

e-mail:zs.ostrovuno@seznam.cz

www: zsostrov.estranky.cz

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Ostrov

adresa zřizovatele

Ostrov 281, 561 22  Ostrov

kontakt

tel.:465 323 622

 

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

40

Základní škola

45

Školní družina

24

Školní jídelna ZŠ

250

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

2

40

20

13,3

1. stupeň ZŠ

2

29

14,5

14,5

Školní družina

1

24

24

24

Školní jídelna

1

 

 

 

 

Komentář: V budově mateřské školy se nachází jídelna pro děti MŠ (2 NP) a jídelna pro žáky ZŠ (1 NP)

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

Ve škole se nachází 1 počítačová učebna a oddělení školní družiny.

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

V každé učebně je zřízena třídní knihovna s možností využití sedacích vaků k relaxaci. Knihovnička je také ve ŠD.

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

U školy se nachází asfaltové hřiště pro basketbal, volejbal, tenis. Vedle se nachází travnaté hřiště na kopanou a pískoviště pro skok daleký.

Hodnocení: +1

Dílny a pozemky

Škola nemá dílnu ani školní zahradu.

Hodnocení: -1

Žákovský nábytek

Stavitelný žákovský nábytek ve třídách.

Hodnocení: +1

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

Vybavení učebními pomůckami je dostačující. Ovšem vybavení hračkami ve ŠD je nedostačující – nutná obměna a dovybavení.

Hodnocení: -1

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Žáci obdrželi učebnice, pracovní sešity a další doplňkové učební materiály.

Hodnocení: +1

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

Vybavení kabinetů je dostačující.

Bylo by vhodné pomůcky obměnit a kabinet dovybavit.

Hodnocení: -1

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Vybavení audiovizuální technikou a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni. Vybavení, zejména IT technikou, bylo obnoveno a rozšířenou do obou tříd ZŠ.

Hodnocení: +1

Investiční rozvoj

V uplynulém roce byla rekonstruována úklidová místnost na nářaďovnu vedle tělocvičny.

Hodnocení: +1

Legenda:   -1 = slabé, 0 = průměr, 1  = velmi dobré

 

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

23. 11. 2011

Počet členů školské rady

3

 

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole

Registrace

Při škole nepůsobí žádné sdružení.

Zaměření

 

Kontakt

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

(sloučené ročníky)

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

 I./1., 2. ročník

II./3., 4. ročník

2.2 Vzdělávací programy

 

Vzdělávací program

Název

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„Pro život se učíme“ – platný od 1. 9. 2007

 

             

 

3. Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

10

Počet učitelů ZŠ

2

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

3

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

2

 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Stupeň vzdělání

Aprobace

1

ředitel

1,0

Pedagogika pro I. st. ZŠ.

2

Učitelka ZŠ

1,0

Pedagogika pro I. st. ZŠ.

3

Vychovatelka ŠD

0,82

SPgŠ

Pedagogika volného času

4

Učitelka MŠ

1,0

SPgŠ

Předškolní pedagogika

5

Učitelka MŠ

1,0

SPgŠ

Předškolní pedagogika

6

Učitelka MŠ

1,0

SPgŠ

Předškolní pedagogika

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 1. stupně

85

Učitelky MŠ

100

Učitelky MŠ

100

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

100

Komentář: Vychovatelka ŠD vyučuje na zkrácený úvazek,  především výchovné předměty, avšak chybějící odborná způsobilost neovlivňuje negativně průběh výchovně vzdělávacího procesu.

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1

kuchařka

1,0

SOU

2

pomocná kuchařka

0,5

SOU

3

Uklízečka ZŠ

0,6

SOU

4

ved. školní jídelny ZŠ

0,4

5

účetní

0,6

6

Uklízečka MŠ

1,0

SOU

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce

 

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2014/2015

1

8

1

0

Komentář: O odklad povinné školní docházky pro školní rok 2013/2014 požádali tři zákonní zástupci, z toho jednomu na základě doporučení poradenského zařízení nebyl odklad povolen.

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

 

Přehled o prospěchu

1. pololetí

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

1.ročník

8

8

8

0

0

0

2.ročník

11

11

10

0

0

0

3.ročník

6

6

5

0

0

0

4. ročník

4

4

2

0

0

0

Celkem

29

29

25

0

0

0

 

2. pololetí

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

1.ročník

8

8

8

0

0

0

2.ročník

11

11

8

0

0

0

3.ročník

6

6

5

0

0

0

4. ročník

4

4

2

0

0

0

Celkem

29

29

20

0

0

0

 

5.2 Přehled o chování a zameškaných hodinách

1. pololetí    

 1. Snížený stupeň chování:

 

stupeň chování

tento školní rok

minulý školní rok

2

0

0

3

0

0

 

 1. Celkový počet neomluvených hodin:

 

tento školní rok

minulý školní rok

0

0

 

Přehled o chování

2. pololetí    

 1. Snížený stupeň chování:

 

stupeň chování

tento školní rok

minulý školní rok

2

0

0

3

0

0

 

 1. Celkový počet neomluvených hodin:

 

tento školní rok

minulý školní rok

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Počet žáků

Sluchové postižení

0

Zrakové postižení

0

S vadami řeči

0

Tělesné postižení

0

S kombinací postižení

0

S vývojovými poruchami učení

0

Komentář: Ve škole nebyli vzděláváni žáci s postižením.

 

 

 

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

 

Výuka cizích jazyků:            Anglický jazyk (3. a 4. ročník)

 Zájmové kroužky:                 Sportovní kroužek

                                               Výtvarný kroužek „Barvínek“

                                               Kroužek anglického jazyka

                                                                                 

 Individuální integrace:          Žádný žák nebyl vzděláván podle individuálního vzdělávacího

plánu.

 Základní škola v Ostrově byla zařazena do sítě škol dne 1. ledna 1996.

 Plánovaná kapacita školy je 45 žáků a 24 dětí ve školní družině.

 

Družina má k dispozici samostatnou učebnu, vybavenou pomůckami, využívá prostoru tělocvičny a sportovního hřiště vedle školy. K výuce i zábavě využívají počítače v počítačové  učebně.

 

Škola a počítače: Ve škole máme 1 počítačovou učebnu se čtyřmi počítači. Další počítače jsou umístěny v obou třídách. Při vybavování školy zařízením informační technologie je postupováno v souladu se zpracovaným ICT plánem školy. Výpočetní technika v počítačové učebně  je  využívána při výuce předmětů a je též přístupna žákům i  učitelům po celý den.

 

Školní úrazovost:                    Ve školním roce 2013/2014 jsme zaznamenali 13 úrazů, z toho   žádný úraz nebyl považován za úraz registrovaný.

 

 

Podpora zdravého stravování: Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a „Ovoce do          

                                                škol“.

 

 Školská rada při ZŠ Ostrov: V uplynulém školním roce se školská rada sešla na 3 jednáních.

 

K zápisu do prvního ročníku základní školy konaného dne 23. ledna 2014 se dostavilo 5 dětí.

Celkem 5 zapsaných dětí zahájilo 1. září povinnou školní docházku ve školním roce 2014/2015, z toho jedno po odkladu školní docházky.

 

Zvláštní pozornost jsme věnovali žákům, kteří navštěvují PPP Ústí nad Orlicí (výukové a výchovné problémy).

 

 

6. Další údaje o škole

 

 • Jsme zapojeni do programů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“, pro žáky je realizován pitný režim. Do výuky prvouky a přírodovědy je zařazen projekt „Zdravé zuby“, žáci 3. a 4. ročníku jsou seznamováni s problematikou nebezpečí návykových látek. Žáci odebírají beletrii z  Klubu mladého čtenáře , Nakladatelství Fragment, aj..
 • Mimoškolní aktivity pro žáky připravovali pedagogičtí pracovníci. Děti navštěvují ZUŠ J. Pravečka (hra na zobcovou flétnu, kytaru, žesťové nástroje) a zájmové kroužky při DDM v Lanškrouně.
 • Škola se neúčastnila atletických závodů v Rudolticích, jelikož se akce vůbec nekonala. Žáci se účastnili jiných sportovních soutěží (Orientační běh v Kypuši, Běh do sjezdovky, ap.)

Naše základní škola úzce spolupracuje s mateřskou školou – organizují se vzájemné návštěvy našich prvňáčků a předškoláků (Škola nanečisto).

 • Několik našich žáků uspělo v různých závodech a soutěžích. (Třešňovecká básnička, , Dětská scéna – okresní přehlídka v recitaci – Ústí n. Orlicí, Poznávaní přírodnin – Česká Třebová)
 • Žáci základní školy a děti z mateřské školy připravili program na vítání nových občánků obce, které se koná na Obecním úřadě v Ostrově.
 • Žáci společně s učiteli připravili několik projektů pro veřejnost:

 

 • Drakiáda – pouštění draků společně s rodiči
 • Adventní koncert (hudební vystoupení společně s Lanškrounským smíšeným sborem)
 • „Jarní tvoření“ (ukázky  lidové rukodělné tvorby)
 •   Kuličkiáda
 • „Rozloučení se školním rokem“.

 

 • Pedagogičtí pracovníci se dle finančních možností účastní kurzů a seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaného vzdělávacím CCV Pardubice, s pobočkou v Ústí nad Orlicí. Ke vzdělávání slouží i odborná periodika: Učitelské noviny, Moderní vyučování.
 • Pro užší spolupráci s mateřskou školou učitelky připravily během roku několik společných aktivit (Drakiáda, Čertovská školička, Čarodějnice ve škole, Škola nanečisto - určeno předškolákům).
 • V říjnu 2013 proběhlo metodické setkání učitelů ZŠ Ostrov a učitelů I. stupně ZŠ A. Jiráska Lanškroun.
 • Od 1. ledna 2009 provozuje škola doplňkovou činnost  – prodej stravy cizím strávníkům,  připravené ve vývařovně v  budově MŠ.
 • Realizovali jsme zajímavé exkurze v obci a mimo obec: Navštívili jsme místní farmu, zaměřenou na chov hovězího dobytka a poznali jsme zároveň principy fungování bioplynové stanice. Navštívili jsme také Pekárnu v obci Sázava.

 

 • Základní škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ aneb ukliďme si svět.. Jedná se o dlouhodobý školní  program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy zapojené do projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z našeho katalogu. Další body mohou školy získat za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

 

 • Žáci školy se zapojili do celoroční soutěže, vyhlášené DDM Damián Lanškroun, ve sběru hliníkových obalů od nápojů. V kategorii kolektivů naše škola opět získala 1. místo.

 

7. Kulturní a vzdělávací akce školy

 

Pedagogičtí pracovníci sami připravili několik akcí (atletické závody, besídky, jízda zručnosti, pálení čarodějnic, Den Země, vítání občánků,  Pasování prvňáků na čtenáře, Rozloučení se školním rokem).

 

Žáci absolvovali v lednu 2013 pobyt ve Středisku ekologické výchova Ekocentra PALETA Pardubice, pobočka Oucmanice s několika vzdělávacími programy. Pobyt byl uskutečněn díky finanční podpoře ze soutěží, kterých se škola účastnila a v rámci Pardubického kraje byla ve svých kategoriích na předních příčkách. (sběrová soutěž „Ukliďmě si svět“)

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

V tomto školním roce neproběhla inspekční činnost provedená ČŠI.

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok – viz příloha

 

10. Zhodnocení a závěr

 

Hlavním cílem v letošním školním roce byla příprava školního vzdělávacího programu základního vzdělávání (ŠVP). Podle vlastního ŠVP  probíhala výuka v 1. až 4.  ročníku.

  I nadále je našim hlavním cílem zvyšování úrovně vzdělávacího procesu. Věnujeme se žákům, kteří přecházejí do 5. ročníků lanškrounských ZŠ.

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Ostrov

 

Charakteristika školy

 

Mateřská škola Ostrov je vesnická dvoutřídní škola, její kapacita je 40 dětí.

V tomto školním roce probíhala výuka ve dvou třídách.

Škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání od r. 2004.

 

Počet dětí

Z toho dojíždějící

Průměrný počet dětí na třídu

Průměrný počet dětí na učitele

Průměrná docházka dětí v %

Počet integrovaných dětí

40

0

20

13,3

71

0

Při mateřské škole nepracuje sdružení rodičů.

 

Objekt mateřské školy:

 

Mateřská škola sídlí v nové budově dokončené v roce 2008. Součástí budovy je i stravovací zařízení s kapacitou 250 jídel. Ve ŠJ se stravují i žáci základní školy. Plný provoz byl zahájen  25. srpna 2008.

Škola nemá vlastní tělocvičnu.

 

Údaje o výsledcích provedené ČŠI: V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI.

 

Další kontroly: V obou budovách škol proběhly kontroly a revize dle stanovených lhůt (revize PHP, výtahu, požárních uzávěr, el. zařízení, komínů, množství emisí CO2, TV nářadí, zabezpečovacího zařízení budovy)

 

Mimoškolní aktivity: dálkový pochod, výlet (areál Milotice), návštěva v ZŠ, účast na divadelních  a filmových přestaveních (Lanškroun)

 

Škola sama organizovala tyto akce: Drakiáda, Halloweenské nocování, Rozloučení s předškoláky, Indiánská noc, plavecký výcvik, besídka pro maminky, Čertovská školička a návštěva Mikuláše, Zdobení svícnů, Velikonoční dílna, Karneval, Vítání občánků.

 

Pracovníci v mateřské škole:

 

Celkový počet zaměstnanců

Z toho přepočtený počet pedagogických pracovníků

Z toho nekvalifik.

Praxe kratší než pět let

Přepočtený počet provozních zaměstnanců

Z toho vyučených v oboru

Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

6

3

0

0

2,63

1

3

 

 

Odklad školní docházky:

Zákonní zástupci třech dětí nepožádali o odklad povinné školní docházky. Dvěma žádostem bylo vyhověno, jedna žádost o odklad nebyla povolena.

 

K 30. 9. 2014 přijato do MŠ 39 dětí.

 

 

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v Základní škole a Mateřské škole Ostrov za kalendářní rok 2013.

 

počet podaných žádostí:

0

Počet podaných odvolání:

0

Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona:

0

 

Vypracoval:                                          Mgr. Petr Lipenský, ředitel školy

 

 

                 Mateřská škola Ostrov

Charakteristika školy

 

Mateřská škola Ostrov je vesnická dvoutřídní škola, její kapacita je 40 dětí.

V tomto školním roce probíhala výuka ve dvou třídách.

Škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání od r. 2004.

 

Počet dětí

Z toho dojíždějící

Průměrný počet dětí na třídu

Průměrný počet dětí na učitele

Průměrná docházka dětí v %

Počet integrovaných dětí

40

0

20

13,3

77,6

0

 

Při mateřské škole nepracuje sdružení rodičů.

 

Objekt mateřské školy:

 

Mateřská škola sídlí v nové budově dokončené v roce 2008. Součástí budovy je i stravovací zařízení s kapacitou 250 jídel. Ve ŠJ se stravují i žáci základní školy. Plný provoz byl zahájen  25. srpna 2008.

Škola nemá vlastní tělocvičnu.

 

Údaje o výsledcích provedené ČŠI: V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI,

 

Další kontroly: V obou budovách škol proběhly kontroly a revize dle stanovených lhůt (revize PHP, výtahu, požárních uzávěr, el. zařízení, komínů, množství emisí CO2, TV nářadí, zabezpečovacího zařízení budovy,)

 

Mimoškolní aktivity: dálkový pochod, výlet (ZOO Brno), návštěva v ZŠ, účast na divadelních  a filmových přestaveních (Lanškroun)

 

Škola sama organizovala tyto akce: Drakiáda, Zamykání zahrady, plavecký výcvik, besídka pro maminky, Čertovská školička a návštěva Mikuláše, Zdobení svícnů, Velikonoční dílna, Karneval, Vítání občánků.

 

Pracovníci v mateřské škole:

 

Celkový počet zaměstnanců

Z toho přepočtený počet pedagogických pracovníků

Z toho nekvalifik.

Praxe kratší než pět let

Přepočtený počet provozních zaměstnanců

Z toho vyučených v oboru

Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

6

3

0

0

2,63

1

3

 

 

Odklad školní docházky:

Zákonní zástupci třech dětí nepožádali o odklad povinné školní docházky. Dvěma žádostem bylo vyhověno, jedna žádost o odklad nebyla povolena.

 

K 30. 9. 2013 přijato do MŠ 4O dětí.