Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Informace

11. 2. 2011

 

INFORMACE PRO RODIČE

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Ostrov

                    Ostrov 76, 561 22 Ostrov

 
Telefon:    465 323 626 (ZŠ)

                 724 356 104 (ZŠ)

                465 323 928 (MŠ)

  E-mail: zs.ostrovuno@seznam.cz

  www: http://www.zsostrov.estranky.cz/

 
 Zaměstnanci školy: Mgr. Petr Lipenský, ředitel,

  Mgr. Hana Hamplová, učitelka

Eva Klímová, vychovatelka ŠD

  Zdeňka Špinlerová, účetní, vedoucí ŠJ

  Jana Moučková, školnice

 

 

Obsazení tříd:

 1. třída (1.+2. ročník): třídní učitelka: Mgr. Hana Hamplová

 2. třída (3.+4. ročník): třídní učitel : Mgr. Petr Lipenský

 

Vyučovací hodiny a přestávky: 

 

Dopoledne:

1. hod. 8:00 – 8:45 odpoledne: 12:45 – 13:30

2. hod. 9:00 – 9:45 13:40 – 14:25

3. hod. 10:00 -10:45

4. hod. 10:55 -11:40

 

 

Otevření budovy ZŠ: 6:30 (ranní družina)

Začátek výuky: od 8:00

(Nechť je dítě včas ve škole, nejpozději 10 minut před zahájením výuky!!!)

Konec dopolední výuky: v 11:40 

Odpolední vyučování:     od 12:45

Konec odpoledního vyučování: 13:30 nebo 14:25 (podle ročníku)

Pitný režim: Možnost zakoupení čaje

Školní mléko: Možnost zakoupení dotovaného ochuceného mléka (250 ml), tvarohového krému „Bobík“ , jogurtu 

 Ovoce do škol: každé dítě dostane ve ZDARMA ovoce, zeleninu nebo ovocný nápoj.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 v ZŠ Ostrov začne  v  3. září 2018 v 8:00.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek  31. ledna 2019.​
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek   28. června 2019.
 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí  29. října a úterý 30. října 2018.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu  22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny v okr. Ústí nad Orlicí: 4.  až 10. února  2019.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna (pátek 19. dubna  2019 je státní svátek)
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2019 do 1. září 2019.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne   v pondělí 2.  září 2019.

----------------------------------------------------------------------

Plánované akce na školní rok 2018/2019 (výběr):

Září:         Exkurze - „bipolynka“ p. Stránský

                 Jízda zručnosti

Říjen:       Třídní schůzka s rodiči žáků 1. ročníku

Listopad:  Drakiáda, třídní schůzka

Prosinec:  Adventní koncert (sobota 1. 12.) ZŠ a MŠ + GENERACE

      Čertovská školička, středaí 5. 12.

Leden       Plavecký výcvik ( od 10. ledna)

                 Ekocentrum Paleta Oucmanice - pobyt (30. a 31. 1. 2019)

Únor:        Karneval           

Březen:    „Škola nanečisto“ – (předškoláci v ZŠ)

Duben:     Den Země, Pálení čarodějnic, třídní schůzka

Květen:    Výlet, Exkurze Pekařství Sázava

Červen:    Výstup na Myšinu,  Nocování ve škole s knihou, ……….

 

Školní družina:

Vychovatelka: Eva Klímová

Provoz ŠD:

  6:30 –   7:40 (ranní družina)

11:40 – 12:45 (polední přestávka, oběd)

12:45 – 15:00 (odpolední činnosti)

 

Omlouvání dětí:

 Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. (§50 odst. 1, zák.č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“).

 Nepřítomnost dítěte  ve školní družině omlouvá také zákonný zástupce, případně PÍSEMNĚ uvede, KDO bude dítě ze ŠD odvádět.

Třídní schůzky: listopad 2018, duben 2019 (přesný termín bude upřesněn)

Konzultace  s vyučujícím: 7:30 – 8:00 - jinak dle domluvy – nejlépe mimo vyučování, kdy nerušíte výuku. Děkujeme za pochopení.

 

Stručný výtah ze Školního řádu ZŠ Ostrov

(úplné znění školního řádu bez příloh je vyvěšeno na chodbě naproti ŠD)


Žáci mají právo:

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

- jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci          

  možností školy,

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,,

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

- na svobodu ve výběru kamarádů,

- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,

- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,

- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,

- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

- jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu 

  třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,

 

    Práva zákonných zástupců žáků (dle § 21 zákona č. 561/2004 Sb.)

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

- volit a být voleni do školské rady

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich

  vyjádřením musí být věnována pozornost,

- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání

  podle školního vzdělávacího programu,

- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

 

Povinnosti žáků:

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil,

- dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli

  seznámeni,

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s

  právními předpisy a školním řádem,

- vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

- nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit.

 

Žák do školy přichází včas a má  věci potřebné na vyučování. Plní zadané domácí úkoly, aktivně a pozorně se účastní vyučování.

 

    Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy, případnou  nepřítomnost neprodleně omluvit  do 3 dnů

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích

 

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

- jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

- jeden den – třídní učitel,

- více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.

Bezpečnost ve škole

 • Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.
 • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 • Při výuce v tělocvičně, na pozemcích, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny
 • Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na  pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o  učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu  hlásí vyučujícímu
 • Docházka přihlášených žáků do ŠD je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.
 • Stravné za obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně tak i odhlašování žáků z obědů.
 •  První den nemoci lze vydat oběd domů viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb., §122 odst. 2) ……má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

 Školní jídelna:

Vedoucí ŠJ:                 Zdeňka Špinlerová

Pracovnice kuchyně:   Marie Kutnarová, Jana Moučková

Telefon:                        465 323 928

Výběr stravného: Vždy poslední dva pracovní dny v měsíci  v kanceláři

                             vedoucí školní jídelny.

                           Ráno:           od     6:30 -  do  8:00 

Dopoledne: od   11:00 – do 12:00

Odpoledne: od   14:00 – do 15:00

Odhlášení a přihlášení obědů:

Nejpozději do 7:00 hodin požadovaného dne (osobně, telefonicky)

 

Výdejní doba stravy:

Děti MŠ:                 oběd:                    11:15 – 11:55

Žáci ZŠ:                 oběd:                    12:00 – 12:30

Zaměstnanci:          oběd:                   12:00 – 12:30

Výdej do jídlonosičů:                           11:00 – 11:15

 

 • Upozornění rodičům žáků: První den nemoci lze vydat oběd domů (viz § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování), avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů neboť podle školského zákona č. 561/2004 Sb., §122 odst. 2) ……má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.
 • V době, kdy není školní vyučování (podzimní, jarní a velikonoční prázdniny) a je žák ve ŠD, je výše stravného pro žáky  50,- Kč.

 

DALŠÍ INFORMACE:

 

 • Školní jídelna při ZŠ a MŠ Ostrov nabízí možnost  prodeje obědů v ceně 63,- Kč/oběd i dalším zájemcům z obce.

 ZŠ je zapojena do celoroční soutěže s názvem RECYKLOHRANÍ a k tomu jsme obdrželi i nádoby na sběr baterií a drobného elektroodpadu. V budově ZŠ je tedy možné odevzdat vybité baterie (tužkové, ploché apod., NE autobaterie), drobné nefunkční elektrozařízení (klávesnice, rádia, žehličky, CD a DVD mechaniky, součástky z počítačů, rychlovarné konvice aj…….). Kromě sběru odpadu plníme průběžně  zadané úkoly. Za splněné úkoly a odevzdaný materiál do kontejnerů obdržíme body a za ně na konci soutěže obdržíme dárky pro žáky.

 

·         „Ukliďme si svět!“ je projekt zaměřený na podporu ekologické výchovy. ZŠ Ostrov se do tohoto projektu zapojila a společně s Obecním úřadem v Ostrově se v obci konaly sběrové akce, kdy bylo možné zdarma odevzdat nefunkční malé i velké elektrospotřebiče. Odevzdáno bylo celkem  1, 49 t odpadu. Výsledkem bylo 1. místo v Pardubickém kraji v kategorii „přepočet kg/na 1 žáka“.

(Článek v Orlickém deníku 24. 2. 2012:)

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/ocenili-skoly-za-sber-elektroodpadu20120123.html )

Odměnou pro žáky byly drobné předměty a škola získala finanční odměnu ve výši 7 000,- Kč na nákup materiálu dle vlastní potřeby. Úspěšné  ročníky soutěže si lze připomenout v Brožurce „Ukliďme si svět!“ na webových stránkách pořadatele soutěže. http://www.uklidmesisvet.cz/cs/download/uklidmesisvet-web.pdf 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------