Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Školská rada ZŠ Ostrov

5. 1. 2012

Školská rada se zřizuje  podle § 167 odst. 2 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Členové  Školské rady při Základní škole Ostrov zvolení na období 2017 - 2020:                                  

  Mgr. Eva Balcarová (Ostrov č.p. 256 )

     - zvolena za zákonné zástupce žáků

  Pavel Seifert (místostarosta)     

       -  zvolen za zřizovatele školy

   Mgr. Hana Hamplová

   - zvolena za pedagogické pracovníky školy

Školská rada

 

  1. Školská rada při Základní škole Ostrov má 3 členy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci základní školy.
  2. Funkční období členů rady je tři roky.
  3. Členství ve školské radě je čestnou funkcí
  4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  5. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a její zasedání svolává a řídí předseda.
  6. Školská rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu a na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád.
  7. K přijetí jednacího řádu a dalších návrhů je třeba nadpoloviční většiny všech členů školské rady.
  8. Členství ve školské radě zaniká: uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo úmrtím člena, zrušením školské rady či odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. V případě zaměstnance školy členství zaniká, pokud přestal být jejím zaměstnancem a v případě zákonného zástupce žáka zaniká, jestliže tento žák přestal být žákem školy.
  9. Školská rada provádí tyto činnosti podle § 168 školského zákona:

a)      vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)      schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d)     schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)       projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)      projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.